Dlaczego my

Fundamentalne Idee Pijarskich Placówek Edukacyjnych

Misji szkoły pijarskiej , w którą wpisuje się również przedszkole jako etap do przygotowania dalszej edukacji dziecka, przyświecają idee, które odwzorowane w praktyce składają się na wizerunek pijarskiej placówki oświatowej. Są one następujące:

1. Ewangelia jako forma podstawowa – rzuca na działania dydaktyczne blask prawdy, przyczyniając się przez to do kształtowania w uczniach chrześcijańskiej wizji świata. Wysiłki wychowawcze, zmierzające do wyrobienia w wychowanku odpowiednich postaw wobec siebie, wobec ludzi i świata, podejmowane są w świetle Ewangelii, wedle wzoru, jaki pozostawił Chrystus.

2. Chrześcijańska wizja człowieka – czyli prawda o tym, że człowiek jest dzieckiem Bożym, zdolnym do samodzielnego rozwijania swojej osoby. Przyjęcie antropologii chrześcijańskiej pozwala na pełne i wyczerpujące uchwycenie sensu egzystencji człowieka.

3. Zasada integralnego nauczania i wychowania – Placówki pijarskie dążą do wypracowania w wychowanku wewnętrznej spójności, czyli niezbędnej dla ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości syntezy wiary, kultury i życia.

4. Troska o wychowanie religijne z poszanowaniem wolności – przedszkole pijarskie wprowadza dzieci w poznanie prawd wiary i zasad moralności chrześcijańskiej, wdraża ich do modlitwy i do życia sakramentalnego.

5. Dbałość o wysoki poziom kształcenia – cechą charakterystyczną pedagogiki pijarskiej jest prostota, użyteczność i skuteczność metod nauczania.

6. Rozumienie szkoły, przedszkola jako wspólnoty – placówka pijarska jest nie tylko miejscem edukacji i wychowania. Jest także miejscem kształtowania więzi międzyosobowych. Uczenie szacunku, tolerancji, współżycia, poszanowania odrębności drugiego człowieka - zawsze w prawdzie - to istotne zadania.

7. Współpraca z rodziną – rodzice są pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci. Oznacza to, że przedszkole pijarskie nie może właściwie wypełnić swej funkcji, jeśli rodzice nie prowadzą aktywnej współpracy z przedszkolem, a przedszkole – z rodzicami.

8. Bezpieczeństwo dzieci – szkoła/przedszkole pijarskie stawia sobie za cel zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, tak by wzrastało ono w harmonii z otoczeniem, w jedności, w atmosferze przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Tytuł pobierz
Statut Pijarskiego Przedszkola w Warszawie
Koncepcja Pracy Przedszkola

Partnerzy i darowizny

Czytaj więcej

Przekaż 1% podatku

W pozyskiwaniu funduszy wspiera nas Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. św Józefa Kalasancjusza

Czytaj więcej

Budowa nowej szkoły pijarskiej

Czytaj więcej